2022

Journal 

Hengpeng Xu*, Wenjian Ding*, Wei Shen, Jun Wang, Zhenglu Yang. 
Deep convolutional recurrent model for region recommendation with spatial and temporal contexts. 
Ad Hoc Networks 129: 102545, 2022. 

Conference 

Wenqiang Lei*, Yao Zhang*, Feifan Song, Hongru Liang, Jiaxin Mao, Jiancheng Lv, Zhenglu Yang, Tat-Seng Chua. 
Interacting with Non-Cooperative User: A New Paradigm for Proactive Dialogue Policy. 
The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2022.  
Yinan Liu, Hu Chen, Wei Shen. 
Personal Attribute Prediction from Conversations. 
The Web Conference (WWW), 2022. Poster 
Huibin Zhang, Zhengkun Zhang, Yao Zhang, Jun Wang, Yufan Li, Ning Jiang, Xin Wei, Zhenglu Yang. 
Modeling Temporal-Modal Entity Graph for Procedural Multimodal Machine Comprehension. 
60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022. 
Lingyu Zhu, Zhengkun Zhang, Jun Wang, Hongbin Wang, Haiying Wu, Zhenglu Yang. 
Multi-Party Empathetic Dialogue Generation: A New Task for Dialog Systems. 
60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022. 
Yao Zhang, Peiyao Li, Hongru Liang, Adam Jatowt, Zhenglu Yang. 
Fact-Tree Reasoning for N-ary Question Answering over Knowledge Graphs. 
60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022. Findings  
Chengyi Wang, Zhenglu Yang, Yu Wu, Sanyuan Chen, Shujie Liu, Jinyu Li, Yao Qian. 
Improving Self-Supervised Learning for Speech Recognition with Intermediate Layer Supervision. 
The IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022. 
Zhengkun Zhang, Xiaojun Meng, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhenglu Yang. 
UniMS: A Unified Framework for Multimodal Summarization with Knowledge Distillation. 
Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022. 

2021

Journal 

Yao Zhang, Hengpeng Xu, Xu Zhang, Xingxing Wu, Zhenglu Yang. 
TRFR: A ternary relation link prediction framework on Knowledge graphs. 
Ad Hoc Networks, 113: 102402, 2021. 

Conference 

Yao Zhang, Hongru Liang, Adam Jatowt, Wenqiang Lei, Xin Wei, Ning Jiang, Zhenglu Yang. 
GMH: A General Multi-hop Reasoning Model for KG Completion. 
The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2021. 
Lin Zhao*, Shao-Ping Lu*, Tao Chen, Zhenglu Yang, Ariel Shamir. 
Deep Symmetric Network for Underexposed Image Enhancement with Recurrent Attentional Learning. 
The IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. 
Yinan Liu , Wei Shen, Yuanfei Wang, Jianyong Wang , Zhenglu Yang, Xiaojie Yuan. 
Joint Open Knowledge Base Canonicalization and Linking. 
ACM SIGMOD, 2021.  
Xiyan Fu, Yating Zhang, Tianyi Wang, Xiaozhong Liu, Changlong Sun and Zhenglu Yang. 
RepSum: Unsupervised Dialogue Summarization based on Replacement Strategy. 
The 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2021. 
Xiyan Fu, Jun Wang and Zhenglu Yang. 
MM-AVS: A Full-Scale Dataset for Multi-modal Summarization. 
Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), 2021. short paper 
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Wenqiang Lei, Zhe Sun, Adam Jatowt, and Zhenglu Yang. 
Generalized Relation Learning with Semantic Correlation Awareness for Link Prediction. 
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021. 
Zhengkun Zhang, Jun Wang, Adam Jatowt, Zhe Sun, Shao-Ping Lu, and Zhenglu Yang. 
News Content Completion with Location-Aware Image Selection. 
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021. 
Zhengkun Zhang, Jun Wang, Zhe Sun, and Zhenglu Yang. 
LAMS: A Location-aware Approach for Multimodal Summarization. 
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021. student poster  

2020

Journal 

Feng Duan, Zihao Huang, Zhe Sun, Yu Zhang, Qibin Zhao, Andrzej Cichocki, Zhenglu Yang, Jordi Solé-Casals. 
Topological Network Analysis of Early Alzheimer’s Disease Based on Resting-State EEG. 
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineeringg, Vol. 28, Issue 10, pp. 2164-2172, 2020. 
Yinan Liu, Wei Shen, Zonghai Yao, Jianyong Wang, Zhenglu Yang, Xiaojie Yuan. 
Named Entity Location Prediction Combining Twitter and Web. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020. 

Conference 

Hongru Liang, Wenqiang Lei, Paul Yaozhu Chan, Zhenglu Yang, Maosong Sun, Tat-Seng Chua. 
PiRhDy: Learning Pitch-, Rhythm-, and Dynamics-aware Embeddings for Symbolic Music. 
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 574-582, 2020. (Best Paper Award
Chengyi Wang, Yu Wu, Yujiao Du, Jinyu Li, Shujie Liu, Liang Lu, Shuo Ren, Guoli Ye, Sheng Zhao, Ming Zhou. 
Semantic Mask for Transformer Based End-to-End Speech Recognition. 
Annual Conference of the International Speech Communication Association (InterSpeech), 2020. 
Chengyi Wang, Yu Wu, Liang Lu, Shujie Liu, Jinyu Li, Guoli Ye, Ming Zhou. 
Low Latency End-to-End Streaming Speech Recognition with a Scout Network. 
Annual Conference of the International Speech Communication Association (InterSpeech), 2020. (Best Student Paper Nomination
Hengpeng Xu, Jinmao Wei, Zhenglu Yang, and Jun Wang. 
Graph Attentive Network for Region Recommendation with POI-and ROI-Level Attention. 
22th Asia Pacific Web and Web-Age Information Management Joint Conference (APWEB-WAIM), pp. 509-516, 2020. 
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Ming Zhou, and Zhenglu Yang. 
Curriculum Pre-training for End-to-End Speech Translation. 
Annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2020. 
Yuanyuan Xu, Jun Wang, Jinmao Wei. 
To Avoid the Pitfall of Missing Labels in Feature Selection: A Generative Model Gives the Answer. 
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020. 
Xiyan Fu, Jun Wang, Jinghan Zhang, Jin-Mao Wei, and Zhenglu Yang. 
Document Summarization with VHTM: Variational Hierarchical Topic-Aware Mechanism. 
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020. 
Jinghan Zhang, Yuxiao Ye, Yue Zhang, Likun Qiu, Bin Fu, Yang Li, Zhenglu Yang, and Jian Sun. 
Multi-Point Semantic Representation for Intent Classification. 
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020. 
Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Zhenglu Yang, and Ming Zhou. 
Bridging the Gap between Pre-Training and Fine-Tuning for End-to-End Speech Translation. 
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020. 

2019

Journal 

Hongru Liang, Haozheng Wang, Qian Li, Jun Wang, Guandong Xu, Jiawei Chen, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang. 
A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics. 
World Wide Web Journal, 2019. 
[PDF]
Shijie Zhang, Yukun He, Huanhuan Liu, Haoyu Zhai, Dandan Huang, Xianfu Yi, Xiaobao Dong, Zhao Wang, Ke Zhao, Yao Zhou, Jianhua Wang, Hongcheng Yao, Hang Xu, Zhenglu Yang, Pak Chung Sham, Kexin Chen, and Mulin Jun Li. 
regBase: whole genome base-wise aggregation and functional prediction for human non-coding regulatory variants. 
Nucleic Acids Research (NAR), 47(21): e134, Dec. 2019. 
[PDF]

Conference 

Min Gui, Junfeng Tian, Rui Wang, Zhenglu Yang. 
Attention Optimization for Abstractive Document Summarization. 
International Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pp. 1222-1228, 2019. (short paper) 
Yu Yin, Shuai An, Jun Wang, Jinmao Wei, Jianhua Ruan. 
Probabilistic Margin-Aware Multi-Label Feature Selection by Preserving Spatial Consistency. 
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2019. 
Hengpeng Xu, Yao Zhang, Jinmao Wei, Zhenglu Yang, Jun Wang. 
Spatiotemporal-aware Region Recommendation with Deep Metric Learning. 
Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), 2019. 
Yafei Liu, Jinmao Wei. 
Word Sense Disambiguation with Massive Contextual Texts. 
Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), 2019. 

2018

Journal 

Wei Shen, Jiawei Han, Jianyong Wang, Xiaojie Yuan and Zhenglu Yang. 
SHINE+: A General Framework for Domain-Specific Entity Linking with Heterogeneous Information Networks. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 30(2): 353-366, 2018. 
Han Zhang, Tanner Yohe, Le Huang, Sarah Entwistle, Peizhi Wu, Zhenglu Yang, Peter K. Busk, Ying Xu, Yanbin Yin. 
dbCAN2: a meta server for automated carbohydrate-active enzyme annotation. 
Nucleic Acids Research (NAR), gky418, 2018. 
Yanhui Gu, Min Gu, Yi Long, Guandong Xu, Zhenglu Yang, Junsheng Zhou, Weiguang Qu. 
An Enhanced Short Text Categorization Model with Deep Abundant Representation. 
WWW Journal, 2018. 

Conference 

Yuanyuan Xu, Jun Wang, Shuai An, Jinmao Wei, Jianhua Ruan. 
Semi-Supervised Multi-Label Feature Selection by Preserving Feature-Label Space Consistency. 
ACM International Conference on Information and Knowledge Management(CIKM), 2018. 
Xuemeng Jiang, Jun Wang, Jinmao Wei, Jianhua Ruan, Gang Yu. 
ANNC: AUC-Based Feature Selection by Maximizing Nearest Neighbor Complementarity. 
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), 2018. 
Hongru Liang, Qian Li, Haozheng Wang, Hang Li, Jun Wang, Zhe Sun, Jin-Mao Wei and Zhenglu Yang. 
HAVAE: Learning Prosodic-enhenced Representation of Rap Lyrics via Hierarchical Attention Variational Autoencoder Network. 
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), 2018. 
Hongru Liang, Haozheng Wang, Jun Wang, Shaodi You, Zhe Sun, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang. 
JTAV: Jointly Learning Social Media Content by Fusing Textual, Acoustic, and Visual Feature. 
International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2018. 
Qian Li, Ziwei Li, Jin-Mao Wei, Yanhui Gu, Adam Jatowt, Zhenglu Yang. 
A Multi-Attention based Neural Network with External Knowledge for Story Ending Predicting Task. 
International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2018. (Best Paper Finallist
Peizhi Wu, Yi Tu, Xiaojie Yuan, Adam Jatowt, Zhenglu Yang. 
Neural Framework for Joint Evolution Modeling of User Feedback and Social Links in Dynamic Social Networks. 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018. 
Hengpeng Xu, Jin-mao Wei, Zhenglu Yang. 
Probabilistic Topic and Role Model for Information Diffusion in Social Network. 
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), 2018. 
Wei Shen, Yinan Liu, and Jianyong Wang. 
Predicting Named Entity Location using Twitter. 
IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2018. 
Chenwei Ran, Wei Shen*, and Jianyong Wang. 
An Attention Factor Graph Model for Tweet Entity Linking. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2018. 
Min Gui, Zhengkun Zhang, Zhenglu Yang, Yanhui Gu, Guandong Xu. 
An Effective Joint Framework for Document Summarization. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2018. poster. 
Hongru Liang, Qian Li, Haozheng Wang, Hang Li, Jin-mao Wei, Zhenglu Yang. 
AttAE-RL2: Attention based Autoencoder for Rap Lyrics Representation Learning. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2018. poster. 
Qian Li, Ziwei Li, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang, Yanhui Gu, R. Uday Kiran. 
A Story Coherence based Neural Network Model for Predicting Story Ending. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2018. poster. 
Peizhi Wu, Yi Tu, Zhenglu Yang, Adam Jatowt, Masato Odagaki. 
Deep Modeling of the Evolution of User Preferences and Item Attributes in Dynamic Social Networks. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2018. poster. 

2017

Journal 

Jun Wang, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang, Shu-Qin Wang. 
Feature Selection by Maximizing Independent Classification Information. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 29(4): 828-841, Apr. 2017. 
Shuai An#, Jun Wang, and Jinmao Wei*. 
Local-Nearest-Neighbors-Based Feature Weighting for Gene Selection. 
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB). 2017. 
Le Huang, Han Zhang, Peizhi Wu, Sarah Entwistle, Xueqiong Li, Tanner Yohe, Haidong Yi, Zhenglu Yang, Yanbin Yin. 
dbCAN-seq: a database of carbohydrate-active enzyme (CAZyme) sequence and annotation. 
Nucleic Acids Research (NAR), gkx894, Oct. 2017. 
Shuqin Wang, Jinmao Wei, Zhenglu Yang. 
Discrimination Structure Complementarity‐Based Feature Selection. 
Computational Intelligence, 33(4): 863-898, 2017. 
Yang Wei, Jinmao Wei, Zhenglu Yang. 
Unsupervised learning of semantic representation for documents with the law of total probability. 
Natural Language Engineering, Nov. 2017. 
Shuqin Wang, Jinmao Wei. 
Feature Selection Based on Measurement of Ability to Classify Subproblems. 
Neurocomputing, 2017, 224, 155–165. 
Lei Sun#, Jun Wang and Jinmao Wei*. 
AVC: Selecting Discriminative Features on Basis of AUC by Maximizing Variable Complementarity. 
BMC Bioinformatics, 2017, 18(Suppl 3):73-89. 

Conference 

Hang Li, Haozheng Wang,Zhenglu Yang*, Jin-Mao Wei. 
Effective Representing Information Network by Variational Autoencoder. 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017. 
Shijie Zhang, Lizhen Qu, Shaodi You, Zhenglu Yang, Jiawan Zhang. 
Automatic Generation of Grounded Visual Questions. 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017. 
Jiahui Guo, Bin Yue, Guandong Xu, Zhenglu Yang*, Jin-Mao Wei. 
An Enhanced Convolutional Neural Network Model for Answer Selection. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2017. poster. 
Bin Yue, Min Gui, Jiahui Guo, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang*, Shaodi You. 
An Effective Framework for Question Answering over Freebase via Reconstructing Natural Sequences. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2017. poster. 
Hang Li, Haozheng Wang,Zhenglu Yang*, Jin-Mao Wei. 
Effective Strategies on Representing Information Networks. 
ACM International World Wide Web Conference (WWW), 2017. poster. 
[PDF]
Hang Li, Haozheng Wang, Zhenglu Yang*, Masato Odagaki. 
Variation Autoencoder Based Network Representation Learning for Classification. 
ACL Student Research Workshop, 2017. 

2016

Conference 

Yanhui Gu, Zhenglu Yang*, Junsheng Zhou, Weiguang Qu, Jinmao Wei, and Xingtian Shi. 
A Fast Approach for Semantic Similar Short Texts Retrieval. 
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2016. 
[PDF]
Yang Wei, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang, Yu Liu. 
Joint Probability Consistent Relation Analysis for Document Representation. 
International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), 2016. 
[PDF]
Qian Li, Zhenglu Yang*, Wei Cao and Kentaro Shimizu. 
An Effective System for Managing Biological Data. 
International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC), 2016. 
Jun Wang, Jinmao Wei*, Zhenglu Yang*. 
Supervised Feature Selection by Preserving Class Correlation. 
ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2016. 
Yinan Liu, Wei Shen* and Xiaojie Yuan. 
Deola: A System for Linking Author Entities in Web Document with DBLP. 
ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2016, pp. 2449-2452. 
Jun Wang#, Hengpeng Xu, and Jinmao Wei*. 
Feature Selection via Vectorizing Feature’s Discriminative Information. 
APWeb, 2016, pp. 493–505. 

2015

Journal 

Wei Shen, Jianyong Wang and Jiawei Han. 
Entity Linking with a Knowledge Base: Issues, Techniques, and Solutions. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2015, 27(2):443-460. 
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
A Hybrid Framework for Semantic Relation Extraction over Enterprise Data. 
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 2015, 11(3):1-24. 
Jian Li#, Tian Yu and Jin-Mao Wei*. 
Minimum Bayesian Error Probability-Based Gene Subset Selection. 
International Journal on Data Mining and Bioinformatics, 2015, 12:434-450. 

Conference 

Yang Wei, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang. 
Extended Strategies for Document Clustering with Word Co-occurrences. 
Asia-Pacific Web Conference (APWeb), 2015. 
[PDF]
Yang Wei, Jinmao Wei, Zhenglu Yang. 
Enriching Document Representation with the Deviations of Word Co-occurrence Frequencies. 
International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), 2015. 
Jun Wang#, Jinmao Wei*, and Lu Zhang. 
Feature Selection Method Based on Feature’s Classification Bias and Performance. 
International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), 2015, pp. 227–240. 
Chenwei Ran, Wei Shen*, Jianyong Wang, and Xuan Zhu. 
Domain-Specific Knowledge Base Enrichment using Wikipedia Tables. 
IEEE ICDM, 2015, pp. 349-358. 

2014

Journal 

Yanhui Gu, Zhenglu Yang*, Guandong Xu*, Miyuki Nakano, Masashi Toyoda, Masaru Kitsuregawa. 
Exploration on efficient similar sentences extraction. 
WWW Journal, 17(4): 595-626, Jul. 2014. 
Ting Yang#, Jinmao Wei*, Baoquan Fan, Xu Wang, Haiwei Zhang. 
An Extended Edge Matching Method for Evaluating Structural Similarity Between XML Documents. 
Computing and Informatics, 2014, 20. 
Gang Yu, Jinmao Wei, Jilong Wang, Jiahai Yang. 
The Influence of Sparse Light Path Allocation in Diffserv Networks. 
Photonic Network Communication, 2014. 

Conference 

Nian Liu, Lin Li, Guandong Xu, Zhenglu Yang. 
Identifying Domain-Dependent Influential Microblog Users: A Post-Feature Based Approach. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI'14). poster. 
[PDF]
Jianjun Yu, Yi Shen, Zhenglu Yang. 
Topic-STG: extending the session-based temporal graph approach for personalized tweet recommendation. 
International Conference on World Wide Web (WWW'14). poster. 
[PDF]
Tian Yu#, Fei Gao, Han Jin, Jinmao Wei*. 
Gene Selection Based on Supervised Vector Representation of Genes. 
PRICAI, LNAI 8862, 2014, pp. 834-841. 
Tian Yu#, Jinmao Wei*. 
A Novel Feature Measure for Fuzzy Clustering Algorithm on Microarray Data. 
IEEE FUZZ, 2014, pp. 253-259. 
Wei Shen, Jiawei Han and Jianyong Wang. 
A Probabilistic Model for Linking Named Entities in Web Text with Heterogeneous Information Networks. 
ACM SIGMOD, 2014, pp. 1199-1210. 

berore 2014

Journal 

Lin Li, Luo Zhong, Zhenglu Yang, and Masaru Kitsuregawa. 
QUBiC: An adaptive approach to query-based recommendation. 
Journal of Intelligent Information Systems. Feb 2013. 
[PDF]
Lin Li, Guandong Xu, Zhenglu Yang, Peter Dolog, Yanchun Zhang, and Masaru Kitsuregawa. 
An efficient approach to suggesting topically related web queries using hidden topic model. 
World Wide Web Journal, pp. 273-297, May 2013. 
[PDF]
Xiao-Ning Wang#, Jin-Mao Wei*, Han Jin, Gang Yu and Hai-Wei Zhang. 
Probabilistic Confusion Entropy for Evaluating Classifiers. 
Entropy, 2013, 15, 4969-4992. 
Jin-Mao Wei*, Mingyang Wang, Junping You, Shuqin Wang, Da-You Liu. 
VPRSM based decision tree classifier. 
Computing & Informatics, 2012, 26(6):663-677. 
Zhenglu Yang, Lin Li, and Masaru Kitsuregawa. 
Efficient Analyzing General Dominant Relationship based on Partial Order Models. 
IEICE Transactions, pp. 1394-1402, Vol. 93-D, No. 6, Jun. 2010. 
[PDF]
Jin-Mao Wei*, Xiao-Jie Yuan, Qing-Hua Hu, Shu-Qin Wang. 
A Novel Measure for Evaluating Classifiers. 
Expert Systems with Applications, 2010,37, 3799-3809. 
Jin-Mao Wei*, Shu-Qin Wang, and Xiao-Jie Yuan. 
Ensemble Rough Hypercuboid Approach for Classifying Cancers. 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2010, 22(3), 381-391. 
Jin-Mao Wei*, Shuqin Wang, Mingyang Wang, Da-You Liu. 
Rough set based approach for inducing decision trees. 
Knowledge-Based Systems, 2007, 20(8):695-702. 
Jin-Mao Wei*, Weiguo Yi, Mingyang Wang. 
Novel measurement for mining effective association rules. 
Knowledge-Based Systems, 2006, 19(8):739-743. 

Conference 

Yanhui Gu, Zhenglu Yang, Miyuki Nakano, and Masaru Kitsuregawa. 
Evaluation on Effectiveness and Efficiency of Similar Sentence Matching. 
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing), 2013. 
[PDF]
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
Linking Named Entities in Tweets with Knowledge Base via User Interest Modeling. 
ACM SIGKDD International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (SIGKDD), 2013, pp. 68-76. 
Yanhui Gu, Zhenglu Yang, Miyuki Nakano, and Masaru Kitsuregawa. 
Towards Efficient Similar Sentences Extraction. 
Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL), 2012. 
Xing Chen, Lin Li, Huifan Xiao, Guandong Xu, Zhenglu Yang, and Masaru Kitsuregawa. 
Recommending Related Microblogs: A Comparison Between Topic and WordNet based Approaches. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI'12). poster. 
[PDF]
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
APOLLO: A General Framework for Populating Ontology with Named Entities via Random Walks on Graphs. 
ACM International Conference on World Wide Web (WWW), 2012, pp. 595-596. poster. 
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
LINDEN: Linking Named Entities with Knowledge Base via Semantic Knowledge. 
ACM International Conference on World Wide Web, 2012, pp. 449-458. 
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
LIEGE: Link Entities in Web Lists with Knowledge Base. 
ACM SIGKDD International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (SIGKDD), 2012, pp. 1424-1432. 
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo and Min Wang. 
A Graph-Based Approach for Ontology Population with Named Entities. 
ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2012, pp. 345-354. 
Xingtian Shi, Zhenglu Yang, Masashi Toyoda, and Masaru Kitsuregawa. 
Harnessing the wisdom of crowds: video event detection based on synchronous comments. 
International Conference on World Wide Web (WWW), pp. 123-124, 2011. poster. 
[PDF]
Zhenglu Yang and Masaru Kitsuregawa. 
Efficient Searching Top-k Semantic Similar Words. 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2011. 
[PDF]
Guandong Xu, Yanhui Gu, Yanchun Zhang, Zhenglu Yang and Masaru Kitsuregawa. 
TOAST: A Topic-Oriented Tag-Based Recommender System. 
Web Information Systems Engineering (WISE), 2011. 
[PDF]
Wei Shen, Jianyong Wang, Ping Luo, Min Wang and Conglei Yao. 
REACTOR: A Framework for Semantic Relation Extraction and Tagging over Enterprise Data. 
ACM International Conference on World Wide Web, 2011, pp. 121-122. poster. 
Zhenglu Yang, Jianjun Yu, and Masaru Kitsuregawa. 
Fast Algorithms for Top-k Approximate String Matching. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 1467-1473, 2010. 
[PDF]
Zhenglu Yang, Jeffrey Xu Yu, Zheng Liu, and Masaru Kitsuregawa. 
Fires on the Web: Towards Efficient Exploring Historical Web Graphs. 
International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), pp. 612-626, Apr. 2010. 
[PDF]
Lili Jiang, Wei Shen, Jianyong Wang and Ning An. 
GRAPE: A System for Disambiguating and Tagging People Names in Web Search. 
ACM International Conference on World Wide Web (WWW), 2010, pp. 1257-1260. 
Yulan Yan, Naoaki Okazaki, Yutaka Matsuo, Zhenglu Yang, and Mitsuru Ishizuka. 
Unsupervised Relation Extraction by Mining Wikipedia Texts with support from Web Corpus. 
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 1021-1029, 2009. 
[PDF]
Zhenglu Yang, Lin Li, and Masaru Kitsuregawa. 
Efficient Querying Relaxed Dominant Relationship between Product Items based on Rank Aggregation. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI'08), pp. 1261-1266, 2008. 
[PDF]
Lin Li, Zhenglu Yang, and Masaru Kitsuregawa. 
Using Ontology-Based User Preferences to Aggregate Rank Lists in Web Search. 
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), pp. 923-931, 2008. 
[PDF]
Lin Li, Zhenglu Yang, Ling Liu, and Masaru Kitsuregawa. 
Query-URL Bipartite based Approach to Personalized Query Recommendation. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 1189-1194, 2008. 
[PDF]
Zhenglu Yang, Lin Li, Botao Wang, and Masaru Kitsuregawa. 
Towards Efficient Dominant Relationship Exploration of the Product Items on the Web. 
AAAI National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 1483-1488, 2007. 
[PDF]