03/2022: 3 papers are accepted by ACL2022

以下文章被自然语言处理国际会议 ACL2022 (CCF A) 接收。


Huibin Zhang, Zhengkun Zhang, Yao Zhang, Jun Wang, Yufan Li, Ning Jiang, Xin Wei, Zhenglu Yang. Modeling Temporal-Modal Entity Graph for Procedural Multimodal Machine Comprehension. 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022.


Lingyu Zhu, Zhengkun Zhang, Jun Wang, Hongbin Wang, Haiying Wu, Zhenglu Yang. Multi-Party Empathetic Dialogue Generation: A New Task for Dialog Systems. 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022.


Yao Zhang, Peiyao Li, Hongru Liang, Adam Jatowt, Zhenglu Yang. Fact-Tree Reasoning for N-ary Question Answering over Knowledge Graphs. 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022. Findings