12/2021: 1 paper is accepted by AAAI2022

以下文章被人工智能国际会议 AAAI 2022 (CCF A) 接收。


Zhengkun Zhang, Xiaojun Meng, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu, Zhenglu Yang. UniMS: A Unified Framework for Multimodal Summarization with Knowledge Distillation. Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022.