01/2021: 1 paper is accepted by SIGMOD2021

以下文章被数据挖掘国际会议 SIGMOD 2021 (CCF A) 接收。


Yinan Liu , Wei Shen, Yuanfei Wang, Jianyong Wang , Zhenglu Yang, Xiaojie Yuan. Joint Open Knowledge Base Canonicalization and Linking. In Proc. of SIGMOD, 2021.