10/2020: 2 papers are accepted by InterSpeech2020

以下文章被语音处理国际会议 InterSpeech2020 (CCF C) 接收。


Chengyi Wang, Yu Wu, Yujiao Du, Jinyu Li, Shujie Liu, Liang Lu, Shuo Ren, Guoli Ye, Sheng Zhao, Ming Zhou: Semantic Mask for Transformer Based End-to-End Speech Recognition. In Proc. of the 21st Annual Conference of the International Speech Communication Association (InterSpeech’20), 2020.

Chengyi Wang, Yu Wu, Liang Lu, Shujie Liu, Jinyu Li, Guoli Ye, Ming Zhou: Low Latency End-to-End Streaming Speech Recognition with a Scout Network. In Proc. of the 21st Annual Conference of the International Speech Communication Association (InterSpeech’20), 2020. (Best Student Paper Nomination)