02/2020: 4 papers are accepted by AAAI2020

以下文章被人工智能国际会议 AAAI2020 (CCF A) 接收。


Yuanyuan Xu, Jun Wang, Jinmao Wei. To Avoid the Pitfall of Missing Labels in Feature Selection: A Generative Model Gives the Answer.

Xiyan Fu, Jun Wang, Jinghan Zhang, Jin-Mao Wei, and Zhenglu Yang. Document Summarization with VHTM: Variational Hierarchical Topic-Aware Mechanism. 

Jinghan Zhang, Yuxiao Ye, Yue Zhang, Likun Qiu, Bin Fu, Yang Li, Zhenglu Yang, and Jian Sun. Multi-Point Semantic Representation for Intent Classification. 

Chengyi Wang, Yu Wu, Shujie Liu, Zhenglu Yang, and Ming Zhou. Bridging the Gap between Pre-Training and Fine-Tuning for End-to-End Speech Translation.