12/2019: 1 paper is accepted by Nucleic Acids Research 2019

以下文章被 Nucleic Acids Research (NAR, SCI一区) 接收。


Shijie Zhang, Yukun He, Huanhuan Liu, Haoyu Zhai, Dandan Huang, Xianfu Yi, Xiaobao Dong, Zhao Wang, Ke Zhao, Yao Zhou, Jianhua Wang, Hongcheng Yao, Hang Xu, Zhenglu Yang, Pak Chung Sham, Kexin Chen, and Mulin Jun Li. regBase: whole genome base-wise aggregation and functional prediction for human non-coding regulatory variants. Nucleic Acids Research, 47(21): e134, Dec. 2019.