03/2019: 1 paper is accepted by World Wide Web Journal

以下文章被 World Wide Web Journal 接收。

Hongru Liang, Haozheng Wang, Qian Li, Jun Wang, Guandong Xu, Jiawei Chen, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang. A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics. World Wide Web, 2019.